Thứ Sáu, 18 tháng 5, 2012

TỨ DÂN.

Quan thảo luận

(Trích biên bản cuộc họp chuyên đề lấy dân làm gốc)

Chẳng phải việc gì cũng dân biết
Có bao nhiêu việc không cần thiết
Chuyện phân phối nhà chuyện xếp lương
 Dân biết chỉ càng thêm rách việc.

Chẳng phải việc gì cũng dân bàn
Bàn lui bàn tới hóa bàn ngang
Gọn nhất: biểu quyết theo lãnh đạo
Chỉ việc giơ tay phất nhẹ nhàng.

 Riêng mục dân làm là tuyệt đúng
Cầm cuốc cầm cày với cầm súng
Việc dân nhất thiết để dân làm
Cách mạng là sự nghiệp quần chúng!

Gay nhất là mục dân kiểm tra
Quĩ đen quĩ đỏ chứng từ ma
Đã có quét nhà là có rác
Mục nầy nhất thiết phải cho qua…

TK 12. 11. 1997
Thư ký NN