Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

GÂN GÀ TIÊN LÃNG.


Năm đó,Lưu Bị cử đại quân,sai Triệu Vân,Hoàng Trung làm tiên phong,tiến ra Hán Trung cự với Tào Tháo,quyết lấy luôn Đông Xuyên theo kế hoạch của Gia Cát Lượng.

Tháo hao binh tổn tướng,phân vân không biết tiến thoái thế nào.Một đêm,Hạ Hầu Đôn vào trướng xin mật khẩu.Sẵn có bát thang gà quân hầu vừa dâng,Tháo buột miệng: “Gân gà”.Hạ Hầu Đôn lấy làm lạ,về nói chuyện với tham mưu là Dương Tu.Tu lẳng lặng ra về sai quân bản bộ chuẩn bị gói ghém hành trang rút quân.

Đôn đêm ấy đi tuần,thấy trại quân Dương Tu lao xao,bèn vào hỏi.Tu cười: “Ông không biết thâm ý của thừa tướng đấy thôi.Gân gà là thứ dai ngoách,chẳng bổ béo gì.Lỡ ngậm vào miệng,nhổ đi thì tiếc,mà nhai nuốt không xong.Nhưng tình thế này thì thế nào thừa tướng cũng bỏ ván cờ này mà bày ván khác.Tôi cho lính thu xếp trước để khỏi cách rách”
Đôn ngẫm có lý,cũng về trại ra lệnh cho quân sĩ thu xếp.

Đêm ấy Tháo nghe quân sĩ xôn xao,bèn lẻn đi thăm dò,thấy trại quân Hạ Hầu Đôn đang buộc gói hành lý,hoảng sợ bèn về trướng,gọi Hạ Hầu Đôn đến trách mắng.Đôn đem lời Dương Tu tâu lên.Tháo giận dữ: “Quân nghịch tặc dám yêu ngôn loạn ngữ mê hoặc lòng quân” và thét võ đao lôi Dương Tu ra chém.
Vài ngày sau,quân Tây Thục đánh gấp,Tháo buộc lòng phải bỏ Nam Trịnh rồi cả Đông Xuyên.

Nhắc lại chuyện xưa để thấy ngày nay Tiên Lãng đang là miếng gân gà của nhà cầm quyền Việt nam.Xử nghiêm bọn ô quan nghịch lại như Hiền,Liêm không chừng gây hiệu ứng domino cho các vụ kiện tụng đất đai tương tự ở mọi miền đất nước khác,và liệu có thể khuyến khích cái hành vi manh động “chim cùng thì mổ thú cùng thì cắn” như Đoàn Văn Vươn hay không? Nhưng nếu cố ép cho vụ này chìm xuồng,có khi nào lại ngồi lên cái nồi súp de cũ kỹ với áp suất sắp quá ngưỡng chịu đựng hay không?

Dù gì,như Tào Tháo,trước sau gì cũng bỏ Đông Xuyên,con đường tốt nhất để tránh lặp lại những Đồng Nọc Nạn tân thời này,duy nhất chỉ có cuộc cách mạng sâu rộng và triệt để tận gốc rễ từ Hiến pháp về quan hệ sản xuất và chủ thể sở hữu tư liệu sản xuất,cụ thể là quyền tư hữu về đất đai.Chỉ một lần phẫu thuật mạnh mẽ để giải quyết khối ung nhọt di căn này mới đem lại diện mạo mới cho bức tranh kinh tế xã hội Việt Nam trong thời đại toàn cầu hiện nay.